Pagarinātas dienas grupa

Iesniegumu veidlapas

IESNIEGUMS par skolēna uzņemšanu Pagarinātās dienas grupā rakstiskai aizpildīšanai.

IESNIEGUMS par skolēna uzņemšanu Pagarinātās dienas grupā elektroniskai aizpildīšanai.

Lūdzam aizpildīt iesnieguma veidlapu rakstiski un iesniegt to klases audzinātājam vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu un sūtot uz e-pastu r72vs@riga.lv.