Dokumenti

Ministru kabineta noteikumi

Par 2022./2023. mācību gada un semestru
sākuma un beigu laiki

Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 12. §)

2022./2023. m.g. un mācību semestru sākuma un beigu laiki

Izglītības iestādes un programmu akreditācija

Rīgas 72. vidusskolas akreditācija

Nr. 3-03e/13

Lēmums par akreditāciju

Skolas nolikums

Rīgas 72. vidusskolas nolikums

Rīgā 2022. gada 23. februārī (prot. Nr. 47, 47. §)

Rīgas 72. vidusskolas nolikums


Grozījums Rīgas domes 2022. gada 23. februāra nolikumā Nr. 156 “Rīgas 72. vidusskolas nolikums”

Rīgā 2022. gada 25. maijā (prot. Nr. 61, 10. §)

Grozījums Rīgas domes 2022. gada 23. februāra nolikumā Nr. 156 “Rīgas 72. vidusskolas nolikums”

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Rīgas 72. vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Rīgā 2022. gada 3. oktobrī (Nr. VS72-22-7-nts)

Rīgas 72. vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Iekšējie noteikumi

Rīgas 72. vidusskolas padomes reglaments

Rīgā 2022. gada 23. februārī (prot. pNr. 47 47. §)

Skolas padomes reglaments

Rīgas 72. vidusskolas materiālās stimulēšanas kārtība

09.12.2022. Nr. VS72-22-8-nts

Materiālās stimulēšanas kārtība

Rīgas 72. vidusskolas reglaments

01.02.2022 Nr.VS72225nts

Atbalsta personālā komisijas reglaments

Rīgas 72. vidusskolas darba kārtības noteikumi

28.08.2015. Nr.VS72-15-3-nts

Darba kārtības noteikumi

Rīgas 72. vidusskolas kārtība, kādā novērš un kontrolē atkarību izraisošo vielu lietošanu,
glabāšanu vai izplatīšanu

2013. gada 10. janvārī Nr.1

Kārtība, kādā novērš un kontrolē atkarību izraisošo vielu lietošanu, glabāšanu vai izplatīšanu

Rīgas 72. vidusskolas vecāku un izglītojamo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas
rtība

31.01.2022. Nr.VS72-22-1-nts

Vecāku un izglītojamo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Rīgas 72. vidusskolas iekšējie noteikumi par izglītības procesa organizēšanu, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

2021. gada 25. augustā Nr.VS72-21-2-nts

Iekšējie noteikumi par izglītības procesa organizēšanu, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Rīgas 72. vidusskolas iekšējie noteikumi par attālināto mācību organizēšanu

2023. gada 15. maijā Nr. VS72-23-3-nts

Iekšējie noteikumi par attālināto mācību organizēšanu

Rīgas 72. vidusskolas metodiskas padomes reglaments

27.12.2021. Nr.VS72-21-9-nts

Metodiskās padomes reglaments

Rīgas 72. vidusskolas kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

09.12.2022. Nr. VS72-22-9-nts

Rīcības plāns

Rīgas 72. vidusskolas rīcības plāns, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie
lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

12.12.2022. Nr. VS72-22-10-nts

Rīcības plans

Rīgas 72. vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

03.04.2023. Nr. VS72-23-2-nts

Iekšējās kārtības noteikumi

Rīgas 72. vidusskolas kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai
emocionāla vardarbība pret izglītojamo

31.01.2022. Nr. VS72223nts

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Rīgas 72. vidusskolas kartība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē

01.02.2022. Nr.VS72224nts

Kartība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē

Rīgas 72. vidusskolas izglītības kvalitātes pārraudzība

2021. gada 7. septembrī

Izglītības kvalitātes pārraudzība

Rīgas 72. vidusskolas metodisko komisiju reglaments

27.12.2021. Nr.VS72218nts

Mācību jomu metodisko komisiju reglaments

Rīgas 72. vidusskolas kārtība, kādā jārīkojas nelaimes gadījumā iesaistītajām
personām

Rīgā
2013. gada 12. februārī Nr.1

Kārtība, kādā jārīkojas nelaimes gadījumā iesaistītajām
personām

Rīgas 72. vidusskolas izglītojamo drošības noteikumi

27.08.2014. Nr.VS72-14-6-nts

Izglītojamo drošības noteikumi

Rīgas 72. vidusskolas kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

31.01.2022. Nr.VS72-22-2-nts

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Rīgas 72. vidusskolas pagarinātās dienas grupas kārtība

11.10.2021. Nr.VS72-21-5-nts

pagarinātās dienas grupas kārtība

Rīgas 72. vidusskolas kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās vidējās izglītības programmā

03.04.2023. Nr. VS7223-1nts

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 72.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā

Rīgas 72. vidusskolas izglitibas procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanu

2021. gada 11. oktobrī Nr.VS72-21-3-nts

Grozījumi Rīgas 72. vidusskolas 2021.gada 25. augusta iekšejos noteikumos Nr. NI.VS-21-2-nts “Izglitibas procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Attīstības plāns un gada darba plāns

Rīgas 72. vidusskolas attīstības plāns

2021./2022. – 2023./2024. m.g.

Attīstības plāns 2021./2022. – 2023./2024. m.g

Rīgas 72. vidusskolas dabaszinātņu jomas gada darba plāns

2021./2022. m.g.

Dabaszinātņu jomas gada darba plāns 2021./2022. m.g.

Rīgas 72. vidusskolas matemātikas jomas gada darba plāns

2021./2022. m.g.

Matemātikas jomas gada darba plāns 2021./2022. m.g.

Rīgas 72. vidusskolas svešvalodu jomas gada darba plāns

2021./2022. m.g.

Svešvalodu jomas gada darba plāns 2021./2022. m.g.

Rīgas 72. vidusskolas skolas darba plāns

2020./2021. m.g.

Skolas darba plāns 2020./2021. m.g.

Rīgas 72. vidusskolas skolas darba plāns

 2021./2022. m.g.

Skolas darba plāns 2021./2022. m.g.

Rīgas 72. vidusskolas kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomās gada darba plāns

2021./2022. m.g.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomās gada darba plāns 2021./2022. m.g.

Rīgas 72. vidusskolas mazākumtautības valodas un literatūras gada darba plāns

2021./2022. m.g.

Mazākumtautības valodas un literatūras gada darba plāns 2021./2022. m.g.

Rīgas 72. vidusskolas tehnoloģiju jomas gada darba plāns

2021./2022. m.g.

Tehnoloģiju jomas gada darba plāns 2021./2022. m.g.

Rīgas 72. vidusskolas skolas darba plāns

2019./2020. m.g.

Skolas darba plāns 2019./2020. m.g.

Rīgas 72. vidusskolas audzināšanas jomas gada darba plāns

2021./2022. m.g.

Audzināšanas jomas gada darba plāns 2021./2022. m.g.

Rīgas 72. vidusskolas latviešu valodas jomas gada darba plāns

2021./2022. m.g.

Latviešu valodas jomas gada darba plāns 2021./2022. m.g.

Rīgas 72. vidusskolas sporta un veselības jomas gada darba plāns

2021./2022. m.g.

Sporta un veselības jomas gada darba plāns 2021./2022. m.g.

Rīgas 72. vidusskolas attīstības plāns 2018./2019. – 2020./2021. m.g.

2018./2019. – 2020./2021. m.g.

Attīstības plāns 2018./2019. – 2020./2021. m.g.

Rīgas 72. vidusskolas korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai

līdz 2020.gada 1.septembrim

Rīgas 72. vidusskolas korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai periodam līdz 2020.gada 1.septembrim

Skolas pašnovērtējuma ziņojums

Rīgas 72. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Rīga, 31.10.2022.

Rīgas 72. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Rīgas 72. vidusskolas pašnovērtējuma
ziņojums

Rīga, 17.09.2021

Rīgas 72. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Skolas darba pašnovērtējums

Rīgas 72. vidusskolas skolas darba plāns

2020./2021. m.g.

2020./2021. gada darba plāna izpilde

Rīgas 72. vidusskolas atbalsta speciālistu darbs

2020./2021. m.g.

2020./2021. atbalsta speciālistu darbs

Rīgas 72. vidusskolas tehnoloģiju jomas MK

2020./2021. m.g.

2020./2021. tehnoloģiju jomas MK

Rīgas 72. vidusskolas sporta un veselības mācību priekšmetu skolotāju MK

2020./2021. m.g.

2020./2021. sporta un veselības mācību priekšmetu skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas audzināšanas jomas darba analīze

2020./2021. m.g.

2020./2021. gada Audzināšanas jomas darba analīze

Rīgas 72. vidusskolas vēstures un sociālo zinību mācību priekšmetu skolotāju MK

2020./2021. m.g.

2020./2021. vēstures un sociālo zinību mācību priekšmetu skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāju darba izvērtējums MK

2020./2021. m.g.

2020./2021. krievu valodas un literatūras skolotāju darba izvērtējums MK

Rīgas 72. vidusskolas svešvalodu mācību priekšmetu skolotāju MK

2020./2021. m.g.

2020./2021. svešvalodu mācību priekšmetu skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju MK

2020./2021. m.g.

2020./2021. latviešu valodas un literatūras skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas dabaszinātņu mācību priekšmetu skolotāju MK

2020./2021. m.g.

2020./2021. dabaszinātņu mācību priekšmetu skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas matemātikas skolotāju MK

2020./2021. m.g.

2020./2021. matemātikas skolotāju MK

MK skolotāju 2019./2020. m.g. izvērtējums

Rīgas 72. vidusskolas klašu audzinātāju MK

2019./2020. m.g.

2019./2020. klašu audzinātāju MK

Rīgas 72. vidusskolas dabaszinību mācību priekšmetu skolotāju MK

2019./2020. m.g.

2019./2020. dabaszinību mācību priekšmetu skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas latviešu valodas skolotāju MK

2019./2020. m.g.

2019./2020. latviešu valodas skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas sporta skolotāju MK

2019./2020. m.g.

2019./2020. sporta skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas sākumskolas skolotāju MK

2019./2020. m.g.

2019./2020. sākumskolas skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas informātikas skolotāju MK

2019./2020. m.g.

2019./2020. informātikas skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas matemātikas skolotāju MK

2019./2020. m.g.

2019./2020. matemātikas skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas svešvalodu skolotāju MK

2019./2020. m.g.

2019./2020. svešvalodu skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas atbalsta speciālistu MK

2019./2020. m.g.

2019./2020. atbalsta speciālistu MK

Rīgas 72. vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāju MK

2019./2020. m.g.

2019./2020. krievu valodas un literatūras skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas sabiedrisko zinību skolotāju MK

2019./2020. m.g.

2019./2020. sabiedrisko zinību skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas estētisko mācību priekšmetu skolotāju MK

2019./2020. m.g.

2019./2020. estētisko mācību priekšmetu skolotāju MK

MK skolotāju 2018./2019. m.g. izvērtējums

Rīgas 72. vidusskolas dabaszinību mācību priekšmetu skolotāju MK

2018./2019. m.g.

2018./2019. dabaszinību mācību priekšmetu skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas latviešu valodas skolotāju MK

2018./2019. m.g.

2018./2019. latviešu valodas skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas sporta skolotāju MK

2018./2019. m.g.

2018./2019. sporta skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas svešvalodu skolotāju MK

2018./2019. m.g.

2018./2019. svešvalodu skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas sākumskolas skolotāju MK

2018./2019. m.g.

2018./2019. sākumskolas skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas informātikas skolotāju MK

2018/2019. m.g.

2018./2019. informātikas skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas matemātikas skolotāju MK

2018./2019. m.g.

2018./2019. matemātikas skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas estētisko mācību priekšmetu skolotāju MK

2018./2019. m.g.

2018./2019. estētisko mācību priekšmetu skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas atbalsta speciālistu MK

2018./2019. m.g.

2018./2019. atbalsta speciālistu MK

Rīgas 72. vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāju MK

2018./2019. m.g.

2018./2019. krievu valodas un literatūras skolotāju MK

Rīgas 72. vidusskolas sabiedrisko zinību skolotāju MK

2018./2019. m.g.

2018./2019. sabiedrisko zinību skolotāju MK

Bibliotēka

Rīgas 72. vidusskolas mācību literatūras saraksts

2021./2022. m.g.

Mācību literatūras saraksts 2021.-2022. m.g.