Dokumenti

Ministru kabineta noteikumi

Par 2022./2023. mācību gada un semestru
sākuma un beigu laiki

Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 12. §)

2022./2023. m.g. un mācību semestru sākuma un beigu laiki

Izglītības iestādes un programmu akreditācija

Rīgas 72. vidusskolas akreditācija

Nr. 3-03e/13

Lēmums par akreditāciju

Skolas nolikums

Rīgas 72. vidusskolas nolikums

Rīgā 2022. gada 23. februārī (prot. Nr. 47, 47. §)

Rīgas 72. vidusskolas nolikums

 

Grozījums Rīgas domes 2022. gada 23. februāra nolikumā Nr. 156 “Rīgas 72. vidusskolas nolikums”

Rīgā 2022. gada 25. maijā (prot. Nr. 61, 10. §)

Grozījums Rīgas domes 2022. gada 23. februāra nolikumā Nr. 156 “Rīgas 72. vidusskolas nolikums”

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Rīgas 72. vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Rīgā 2022. gada 3. oktobrī (Nr. VS72-22-7-nts)

Rīgas 72. vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Iekšējie noteikumi

Rīgas 72. vidusskolas materiālās stimulēšanas kārtība

09.12.2022. Nr. VS72-22-8-nts

Materiālās stimulēšanas kārtība

Rīgas 72. vidusskolas atbalsta personālā komisijas reglaments

01.02.2022 Nr. VS72225nts

Atbalsta personālā komisijas reglaments

Rīgas 72. vidusskolas darba kārtības noteikumi (tiek aktualizēti)

28.08.2015. Nr. VS72-15-3-nts

Darba kārtības noteikumi

Rīgas 72. vidusskolas vecāku un izglītojamo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas
rtība

31.01.2022. Nr. VS72-22-1-nts

Vecāku un izglītojamo sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Rīgas 72. vidusskolas iekšējie noteikumi par izglītības procesa organizēšanu, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

25.08.2021. Nr. VS72-21-2-nts

Iekšējie noteikumi par izglītības procesa organizēšanu, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Rīgas 72. vidusskolas iekšējie noteikumi par attālināto mācību organizēšanu

2023. gada 15. maijā Nr. VS72-23-3-nts

Iekšējie noteikumi par attālināto mācību organizēšanu

Rīgas 72. vidusskolas skolēnu pašpārvaldes reglaments

2023. gada 1. septembrī

Skolēnu pašpārvaldes reglaments

Rīgas 72. vidusskolas padomes reglaments

27.12.2021. Nr. VS72-21-117-rs

Skolas padomes reglaments

Rīgas 72. vidusskolas kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

09.12.2022. Nr. VS72-22-9-nts

Rīcības plāns

Rīgas 72. vidusskolas rīcības plāns, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie
lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas

12.12.2022. Nr. VS72-22-10-nts

Rīcības plans

Rīgas 72. vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

03.04.2023. Nr. VS72-23-2-nts

Iekšējās kārtības noteikumi

Rīgas 72. vidusskolas kartība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē

01.02.2022. Nr.VS72224nts

Kartība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē

Rīgas 72. vidusskolas ERASMUS+ programmas projekta
“Efektīvai izglītībai, konkurētspējīgam absolventam – labākai dzīvei!”
dalībnieku atlases konkursa nolikums

01.09.2023.

ERASMUS+ nolikums

Rīgas 72. vidusskolas kārtība, kādā jārīkojas nelaimes gadījumā iesaistītajām
personām (tiek aktualizēta)

Rīgā
2013. gada 12. februārī Nr.1

Kārtība, kādā jārīkojas nelaimes gadījumā iesaistītajām
personām

Rīgas 72. vidusskolas izglītojamo drošības noteikumi (tiek aktualizēti)

27.08.2014. Nr.VS72-14-6-nts

Izglītojamo drošības noteikumi

Rīgas 72. vidusskolas kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

31.01.2022. Nr.VS72-22-2-nts

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Rīgas 72. vidusskolas pagarinātās dienas grupas kārtība

11.10.2021. Nr.VS72-21-5-nts

pagarinātās dienas grupas kārtība

Rīgas 72. vidusskolas korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai

03.12.2018. Nr. VS72-18-210-rs

Rīgas 72. vidusskolas korupcijas risku novērtēšana

Rīgas 72. vidusskolas izglītības kvalitātes pārraudzība

2021. gada 7. septembrī

Izglītības kvalitātes pārraudzība

Attīstības plāns un gada darba plāns

Rīgas 72. vidusskolas attīstības plāns

2021./2022. – 2023./2024. m.g.

Attīstības plāns 2021./2022. – 2023./2024. m.g

Skolas pašnovērtējuma ziņojums

Rīgas 72. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Rīga, 30.10.2023.

Rīgas 72. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bibliotēka

Rīgas 72. vidusskolas mācību literatūras saraksts

2023./2024. m.g.

Mācību literatūras saraksts 2023.-2024. m.g.