Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PUMPURS”

ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PUMPURS”

 

Rīgas 72. vidusskola Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” piedalās kopš 2017. gada ar mērķi novērst 5.-12 klašu izglītojamo riskus priekšlaicīgi pārtraukt mācības. PMP riska izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts skolā, tiek nodrošinātas pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas. Atbalstu PMP riska grupas izglītojamie saņem skolā, tomēr, kopš ārkārtas situācijas ieviešanas valstī, individuālais atbalsts izglītojamiem tika nodrošināts attālināti tiešsaistē Microsoft Teams, bet informācijas apmainai tika izmantots Mācību sociālais tīkls Mykoob.

 

Visvairāk izglītības iestādē tiek mazināti un novērsti riski, kas saistīti ar grūtībām mācību satura apguvē un iekavētu mācību satura apguvi iepriekšējā izglītības posmā. Lielākais atbalsts tika sniegts valodu apguvē un matemātikā. Saņemot individuālu atbalstu, izglītojamiem uzlabojas mācību sekmes un paaugstinās mācību motivācija. Tomēr dažiem izglītojamiem ir nepieciešams psihoemocionāls atbalsts, ko nodrošina skolas psihologs un sociālais pedagogs, ciešā sadarbībā ar vecākiem

 

Laikā saņemot personalizētu atbalstu, PMP riska izglītojamie sekmīgi tiek pārcelti nākamajā klasē vai saņem dokumentu par pamatizglītības apguvi. Arī pedagogi ir ieguvēji, jo viņiem tiek radīta iespēja un resursi individuāli strādāt ar skolēniem, pilnveidot savu profesionālo kompetenci un arī pašiem saņemt atbalstu, piedaloties profesionālajās konferencēs un supervīzijās projekta ietvaros.

 

2020./2021. mācību gadā individuāls atbalsts tika sniegts latviešu valodas apguvē. Šie skolēni izvēlējās kārtot un veiksmīgi nokārtoja valsts pārbaudes darbu latviešu valodā mazākumtautību programmā

 

ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” “PUMPURS” 20 pedagogu, 2 sociālo pedagogu un psihologa atbalstu ir guvuši 132 izglītojamie ar mācīšanās grūtībām un 5 izglītojamie ar ģimeni saistītajiem riskiem.

 

2021./2022. mācību gada 1. semestra beigās (novembrī, decembrī) atbalstu individuālo konsultāciju mācību priekšmeta veidā guva 49 skolēni.

 

Individuālos plānus 2. semestrī izstrādā 2 pedagogi, īsteno – 6 pedagogi.